Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

Imieniny: Jerzego, Tymona i Konrada
poniedziałek, 19 kwiecień 2021

BIP

Herb Świeszyno

 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Zimowe utrzymania dróg 2020/2021

Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Świeszyno w sezonie zimowym 2020/2021

mapa

 

Za zimowe utrzymanie dróg odpowiada administrator drogi.

Na terenie gminy Świeszyno  znajdują się: drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne.                        

 W sprawie odśnieżania dróg powiatowych i wojewódzkich należy zgłoszenia bezpośrednio kierować do zarządców dróg.

 

 1. Drogi wojewódzkie – pozostające w administracji Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg w Koszalinie, ul. Szczecińska 31

- Rejon Dróg Wojewódzkich RDW Koszalin   - tel. 94 34 27 831, 94 34 11 817

Drogi wojewódzkie utrzymywane są w III standardzie zimowego utrzymania dróg.

Wykaz dróg wojewódzkich na terenie gminy Świeszyno:

Oznaczenie drogi

Standard zimowego utrzymania

Droga wojewódzka Nr 167:

Koszalin-Konikowo-Świeszyno-Niedalino-Tychowo

Standard III

Droga wojewódzka nr 168:

Niedalino-Zegrze Pom.-Kurozwęcz

Standard III

 

 1. Drogi powiatowe - pozostające w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie

-  Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie Sekcja Drogowa w Manowie

      Tel. 94 34 244 45, 94 34 244 85

      Telefon dyżurny – 728 549 255

Drogi powiatowe utrzymywane są w V standardzie zimowego utrzymania dróg.

Wykaz dróg powiatowych na terenie gminy Świeszyno:

Oznaczenie drogi

Standard zimowego utrzymania

Koszalin-Niekłonice-Niedalino nr 3529Z

Standard V

Konikowo-Niekłonice  nr 3530Z

Standard V

Jarzyce -Świeszyno do drogi nr 11 nr 3531Z

Standard V

Popowo-Dunowo nr 3523Z

Standard V

 

 

 1. Drogi gminne

- administrowane przez Gminę Świeszyno, Świeszyno 71

a)    utrzymywaniem dróg gminnych zajmują się osoby fizyczne bądź jednostki prawne odśnieżające w ustalonym obszarze.

b)    drogi utrzymywane są w V i VI standardzie zimowego utrzymania dróg. W razie wystąpienia klęski śniegowej w/w standardy nie zostaną zachowane.

c)    odśnieżanie prowadzone jest tylko wówczas gdy nadmierna ilość opadów doprowadza do nieprzejezdności drogi.

d)    zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dn.13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), do obowiązków właścicieli nieruchomości należy uprzątniecie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

e)    utrzymanie zimowe wymienionych w standardach dróg gminnych dotyczy tylko
ich ciągów głównych (bez zjazdów czy dojazdów do posesji prywatnych). Zgodnie z art. 30 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) o drogach publicznych utrzymywanie zjazdów należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

f)     utrzymanie dróg w przejezdności jest zadaniem niezwykle trudnym, ponieważ zarówno opady śnieżne jak i śliskość zimowa mają charakter żywiołu. Służba drogowa nie jest w stanie całkowicie go zwalczyć, lecz może jedynie łagodzić jego następstwa.

g)    akcją zimowego utrzymania dróg gminnych objęte są wyłącznie drogi prowadzące do zabudowań mieszkalnych.

h)    koordynacją działań z ramienia gminy Świeszyno zajmuje się Referat ds. Inwestycji i Budownictwa  tel. 94 31 60 139 lub 94 31 60 153. Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do w/w Referatu w następnej kolejności do sołtysów poszczególnych miejscowości:

- sołtys Sołectwa Niedalino - Aleksandra Miksza – 606-818-585

- sołtys Sołectwa Zegrze Pomorskie – Waldemar Potoniec – 697-069-207

- sołtys sołectwa Niekłonice – Jolanta Górczyńska – 509-861-411

- sołtys Sołectwa Strzekęcino – Piotr Fir – 606 407 814

- sołtys Sołectwa Dunowo – Ewa Szymkowicz– tel. 664 492 415

- sołtys Sołectwa Świeszyno – Danuta Polechońska – tel. 664-903-890

- sołtys Sołectwa Konikowo – Anna Piotrowska – tel. 696-453-448

- sołtys Sołectwa Mierzym – Eugeniusz Wiśniewski – tel. 609 263 331

- sołtys Sołectwa Giezkowo – Angelika Gawrońska - tel. 785-181-776

- sołtys sołectwa Kurozwęcz – Wanda Jędrzejczyk – tel. 725-619-682

 

Ogólna ilość dróg objęta zimowym utrzymaniem – 93,55km.

Wykaz wykonawców odśnieżających drogi  do 31.12.2021r.  na terenie gminy Świeszyno:                                                          

 1. Sołectwa: Konikowo, Świeszyno, Mierzym:

EKOSAN Sp. z o.o., 

Chałupy 13B,
76-024 Świeszyno

Tel. 571 309 499

 1. Sołectwa: Niekłonice, Giezkowo, Dunowo, Strzekęcino oraz droga z płyt Golica-Strzekęcino,  droga asfaltowa Giezkowo-Konikowo i droga asfaltowa Strzekęcino-Dunowo

SOB-ROL
Arkadiusz Sobczak
Konikowo 21, 76-024 Świeszyno   

 Tel. 694 663 967

 1. Sołectwa: Niedalino, Zegrze Pomorskie, Kurozwęcz:

SOB-ROL
Arkadiusz Sobczak
Konikowo 21, 76-024 Świeszyno  

 Tel. 694 663 967

 

Standardy zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Świeszyno

 przyjęto na podstawie zarządzenia nr 18 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 25.10.1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych Dz. Urz. Nr 10 MTiGM i dostosowano do realnych możliwości Gminy Świeszyno.

L.p.

Stan-dard

Opis stanu utrzymania drogi dla każdego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

Po ustaniu odpadów śniegu

Od stwierdzenia występowania zjawiska

1

V

Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu

- śnieg luźny     – do 16 godz.

- zajeżdżony     – występuje

- języki śnieżne – występują

- zaspy              –  występują

                         – do 24 godz.

Dopuszcza się przerwy w  komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych:

- gołoledź          - 8 godz.

- śliskość pośniegowa – 12h    

2

VI

Jezdnia zaśnieżona

Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb

Jezdnie posypane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez ZD

- śnieg luźny     – występuje

- zajeżdżony     – występuje

- języki śnieżne – występują

- zaspy              –  występują

Dopuszcza się przerwy w  komunikacji do 48 godz.

W miejscach wyznaczonych: wszystkie po zakończeniu prac na drogach w standardzie V

                            – 2 godz.

 

Standard V – pierwsza kolejność odśnieżania - drogi o nawierzchni asfaltowej, z kostki typu polbruk, z płyt typu YOMB oraz drogi gruntowe na osiedlach o dużym zagęszczeniu zabudowy

Standard VI -  druga kolejność odśnieżania – pozostałe drogi o nawierzchni gruntowej.