Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

eBOK podatki

Imieniny: Ferdynanda, Jana i Feliksa
wtorek, 30 Maj 2023

BIP

Herb Świeszyno

 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Wsparcie rodziny

WSPARCIE RODZINY

Zagadnienia ogólne:

    W świetle ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 Nr 149, poz.887), wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

    Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Obowiązek ten jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej realizują w szczególności we współpracy ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi. Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są realizowane zgodnie z zasadą pomocniczości.

Stosując ustawę, mamy na względzie podmiotowość dziecka i rodziny oraz prawo dziecka do:

 1. wychowania w rodzinie, a w razie konieczności wychowywania dziecka poza rodziną – do opieki i wychowania w rodzinnych formach pieczy zastępczej, jeśli jest to zgodne z dobrem dziecka;
 2. powrotu do rodziny;
 3. utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami, z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał takich kontaktów;
 4. stabilnego środowiska wychowawczego;
 5. kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i przekonań oraz zabawy i wypoczynku;
 6. pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia;
 7. ochrony przed bezprawną ingerencją w życie dziecka;
 8. informacji i wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą, odpowiednio do jego wieku i stopnia dojrzałości;
 9. ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem;
 10. poszanowania tożsamości religijnej i kulturowej;
 11. dostępu do informacji dotyczących jego pochodzenia.

 

Wspieranie rodziny, w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych jest zadaniem samorządu gminnego i polega w szczególności na:

 1. Analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;
 2. Wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;
 3. Rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;
 4. Podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
 5. Pomocy w integracji rodziny;
 6. Przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
 7. Dążeniu do reintegracji rodziny.

 

   

 

 ASYSTENTURA RODZIN

 

    W celu realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  tutejszy Ośrodek zatrudnił  asystenta rodziny. Praca asystenta koncentruje się przede wszystkim na poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej rodzin, w których są dzieci. Najważniejsze w pracy z rodziną jest bezpieczeństwo dzieci. Głównym celem asystentury jest podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodziny, umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami życia codziennego.

    Asystent rodziny pełni rolę osoby towarzyszącej, która przez pewien okres czasu wspiera rodzinę aby ta w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Zachęca rodziców do wprowadzenia  zmian w swoim myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci.  Asystent rodziny, powinien być przyjacielem rodziny, kimś kto nie „wiecznie krytykuje”, tylko stara się zobaczyć coś pozytywnego w członkach rodziny. Stara się dostrzegać ukryte zasoby i nie skupia się na deficytach podopiecznego. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Współpraca asystenta rodziny ma na celu dążenie do poprawy warunków socjalno – bytowych, ulepszenia relacji w rodzinie oraz pomoc w rozwijaniu kompetencji opiekuńczo – wychowawczych przez rodziców.

 

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym ośrodka pomocy społecznej,
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 4.  udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 10. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 11. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 12. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 13. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny kierownikowi ośrodka pomocy społecznej realizującego zadanie;
 14. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 15. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 16. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 17. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Niedalinie 29A 76-024 Świeszyno, adres e-mail: gops@swieszyno.pl, tel. 94 318 35 23.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z Ustawą z dnia  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 100 ust. 2 i art. 107 ust. 6)

w celu postępowania w sprawie realizacji zadań wynikających z w/w ustawy.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w celu.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeszynie Niedalino Nr 29A:

 

- adres korespondencyjny:   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

                                               Niedalino 29A

                                               76 – 024 Świeszyno

 

- adres e-mail:                       gops@swieszyno.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: od zebrania do czasu wskazanego w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, tj. do 5 lat.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania i niepodlegania profilowaniu.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane, między innymi następującym grupom odbiorców danych:

administracja publiczna, policja, sądy, prokuratury.

 

Decyzje związane z przetwarzaniem danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.