Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Jadwigi, Leonarda i Teresy
wtorek, 15 Październik 2019

BIP

Herb Świeszyno

 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Wójt

Wójt Gminy Świeszyno – Ewa Korczak

Wójt Gminy Świeszyno

 

 Tel.: 94 3160121

e-mail: e.korczak@swieszyno.pl

Pokój nr 3 

 

Wójt przyjmuje interesantów

w sprawach skarg i wniosków:

kliknij tutaj aby sprawdzić 

 

 Szanowni Państwo,

Urodziłam się w Pile, w województwie Wielkopolskim. Mieszkam w Niekłonicach w Gminie Świeszyno. Wraz z mężem mamy dwoje samodzielnych, dorosłych dzieci oraz troje wnucząt.

Jestem ekonomistką. Ukończyłam studia podyplomowe: prawo administracyjne i samorządowe (Uniwersytet Szczeciński), organizacja pomocy społecznej (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) oraz Kurs Mediatora sądowego w sprawach karnych i karnych z udziałem nieletnich, cywilnych i rodzinnych (Szkoła Socjoterapii w Koszalinie).

Zawodowe życie związałam z pracą w administracji rządowej i samorządowej. Na początku w Urzędzie Wojewódzkim w Pile, następnie w Urzędzie Wojewódzkim w Koszalinie, Wojewódzkim Urzędzie Pracy, Starostwie Powiatowym oraz Gminie Świeszyno.

Moje kontakty ze współpracownikami oraz osobami załatwiającymi różne urzędowe sprawy nacechowane były zawsze uprzejmością, zrozumieniem i empatią. Każdy człowiek był i jest dla mnie ważny.

W naszej Gminie potrzeba ludzi potrafiących łączyć nasze społeczeństwo wokół realnych celów oraz skutecznie zabiegać o naszą Małą Ojczyznę, ludzi kompetentnych i zarazem z empatią odnoszących się do problemów mieszkańców, ludzi budujących wspólną przyszłość opartą na wartościach etycznych, moralnych, historycznych i kulturowych. Taka właśnie jestem - potrafię łączyć w imię wspólnego dobra, wspólnego interesu społecznego.

Nasza Gmina potrzebuje nowego, racjonalnego spojrzenia na przyszłość, solidnej i odpowiedzialnej grupy fachowców, która pozwoli zdynamizować rozwój naszych wsi a dzieciom, młodzieży i pozostałym mieszkańcom dać poczucie bezpieczeństwa, szansę pracy i rozwoju.

Do moich priorytetów zaliczam:
Dynamizację procesów rozbudowy infrastruktury drogowej, komunalnej i turystycznej, stworzenie dogodnych warunków do zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstw, edukację, kulturę, sport i turystykę oraz ochronę zdrowia i naszego środowiska a także ochronę najuboższych.

Z wyrazami szacunku
Ewa Korczak

 

Zadania Wójta
Wójt jako kierownik urzędu zapewnia warunki do sprawnej jego pracy oraz prawidłowego funkcjonowania, szczególnie poprzez:
 1. właściwy podział zadań między członków kierownictwa urzędu tj: Wójta, Sekretarza i Skarbnika,
 2. prawidłowe określenie zasad wykonywania zadań oraz form i metod pracy pracowników urzędu i wszystkich jednostek organizacyjnych,
 3. ustalanie zakresów czynności dla pracowników urzędu,
 4. stosowanie właściwej polityki kadrowej w urzędzie preferującej faktyczne kwalifikacje i kompetencje,
 5. właściwe i terminowe załatwianie spraw obywateli.
Ponadto Wójt:
 1. kieruje bieżącymi sprawami gminy,
 2. reprezentuje gminę na zewnątrz,
 3. w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, podejmuje czynności przeciwdziałające,
 4. wydaje decyzje z zakresu administracji publicznej w indywidualnych sprawach,
 5. składa jednoosobowo oświadczenie woli związane z prowadzeniem bieżącej działalności gminy,
 6. prowadzi gospodarkę finansową gminy,
 7. ogłasza uchwały Rady Gminy w tym uchwały budżetowe i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkłada uchwały Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
 8. odpowiada za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tej sprawie wniosków i propozycji Radzie Gminy,
 9. koordynuje działalność służb użyteczności publicznej,
 10. załatwia wnioski i postulaty posłów i senatorów oraz interpelacje radnych,
 11. nawiązuje stosunek pracy z pracownikami samorządowymi oraz je rozwiązuje,
 12. podejmuje i inicjuje działania w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone dla innych organów,
 13. wykonuje inne zadania zastrzeżone do kompetencji wójta przepisami prawa, uchwałami Rady Gminy.