Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Marii, Stefana i Andrzeja
poniedziałek, 16 lipiec 2018

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Stypendia szkolne

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, ze zm)

2) Uchwała Nr XXII/281/13 Rady Gminy Świeszyno z dnia 27 czerwca 2013 r, w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świeszyno. treść uchwały >>>kliknij tutaj<<<

UPRAWNIENI DO UZYSKANIA POMOCY W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO:
1) uczeń publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej zamieszkujący na terenie Gminy Świeszyno, do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, niezależnie od tego w jakim mieście znajduje się siedziba szkoły
2) słuchacz publicznego lub niepublicznego kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych lub kolegium służb społecznych, który zamieszkuje na terenie Gminy Świeszyno, do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;
3) wychowanek publicznego lub niepublicznego ośrodka umożliwiającego dzieciom
i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży
z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, który zamieszkuje na terenie Gminy Świeszyno - do czasu ukończenia realizacji nauki.

4) uczeńszkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnienia szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych, który zamieszkuje na terenie Gminy Świeszyno do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki

5) słuchacz niepublicznego kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, który zamieszkuje na terenie Gminy Świeszyno, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

UWAGA!!! Stypendium szkolne nie przysługuje:
1) dzieciom, które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne;
2) uczniom/słuchaczom/wychowankom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Świeszyno

3) uczniom, którzy otrzymują inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, przy czym uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie
z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 ze zm.), a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

(Wysokość zasiłku rodzinnego określonego w art. 6 ust. 2, pkt 2 wynosi 106 zł. - od dnia 01-11-2012 r.).

WARUNKI UZYSKANIA STYPENDIUM

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom, wychowankom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, która nie może zostać przekroczona, wynika z art. 8, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.) lub kryteriów zmienionych na podstawie aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. , ust. 8 wymienionej ustawy i wynosi (stan na dzień 10.08.2011 r.):
- 456 zł netto na osobę w rodzinie,

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU O STYPENDIUM SZKOLNE

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia i wychowanka składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego.

Słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych składają wnioski do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wnioski, po zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły/kolegium przyjmowane są
w Zespole Oświaty Samorządowej w Świeszynie, Świeszyno 71.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego wyżej terminu. Ustawodawca stworzył w ten sposób możliwość wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium szkolnego także po dniu 15 września lub 15 października danego roku szkolnego. Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy jego wcześniejsze złożenie nie było możliwe. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie. W uzasadnieniu tym, wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że uchybienie terminowi nastąpiło bez jego winy.

PRZYZNAWANIE I ROZLICZANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

Stypendium szkolne przyznaje Wójt Gminy Świeszyno w drodze decyzji administracyjnej.

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż  10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż  9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń rozliczają stypendium w terminie określonym w decyzji Wójta, przedkładając w Zespole Oświaty Samorządowej: faktury, rachunki i inne dokumenty potwierdzające wykorzystanie otrzymanych środków finansowych na cele edukacyjne, tj. zakup podręczników, przyborów szkolnych, sprzętu komputerowego, odzieży sportowej na zajęcia wychowania fizycznego, materiałów papierniczych, wyjazdy do teatru, kina, na wycieczki szkolne, opłaty za udział w zajęciach edukacyjnych organizowanych poza szkołą (nauka języków obcych, zajęcia muzyczne, sportowe) itp.

Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń oraz dyrektor szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki są zobowiązani powiadomić Wójta Gminy Świeszyno, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Wójt Gminy Świeszyno wstrzymuje się albo cofa stypendium szkolne, w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają zwrotowi w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wójt Gminy Świeszyno, w drodze decyzji administracyjnej, ustala wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu w/w należności.