Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

eBOK podatki

Imieniny: Ferdynanda, Jana i Feliksa
wtorek, 30 Maj 2023

BIP

Herb Świeszyno

 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska

Dane kontaktowe:

 
Imię NazwiskoStanowisko / DziałTelefonEmailNr pokoju
Justyna Patyńskastanowisko ds. ochrony środowiska94 3160137

j.patynska@swieszyno.pl

5

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. ochrony środowiska należy:

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia;
 2. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu dokumentów zawierających informację o środowisku i jego ochronie w zakresie prowadzonych spraw;
 3. opracowywanie pozwoleń i zezwoleń wynikających z przepisów ochrony środowiska;
 4. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych;
 5. realizacja Programu Ochrony Powietrza w zakresie dotyczącym gminy;
 6. realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska;
 7. prowadzenie wykazów wydanych dokumentów z zakresu ochrony środowiska;
 8. przygotowywanie opinii projektów prac geologicznych;
 9. przygotowanie decyzji i opinii wymaganych przy wydawaniu koncesji zgodnie z prawem geologicznym i górniczym;
 10. prowadzenie ewidencji pomników przyrody;
 11. sporządzanie statystyk i sprawozdań na potrzeby GUS-u i innych jednostek w zakresie zajmowanego stanowiska;
 12. organizowanie akcji na rzecz ochrony środowiska oraz współpraca ze szkołami i przedszkolami w zakresie ochrony środowiska;
 13. sporządzanie, aktualizacja i nadzór nad realizacją Programu Ochrony Środowiska,
 14. zatwierdzenie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
 15. przygotowanie projektów uchwał wynikających z ustawy o ochronie zwierząt oraz ich realizacja;
 16. przygotowanie opracowań i materiałów na potrzeby udziału w konkursach z zakresu ochrony środowiska;
 17. sporządzanie, aktualizacja i nadzór nad realizacją Gminnego Programu Usuwania Azbestu,
 18. przygotowanie merytoryczne dokumentacji do przetargów na inwestycje związane z rozbiórką azbestu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
 19. prowadzenie i nadzorowanie oraz uczestnictwo w odbiorach inwestycji realizowanych przez Gminę ramach swojego stanowiska;
 20. przygotowanie umów z wykonawcami w zakresie prowadzonych spraw oraz nadzór nad ich realizacją;
 21. nadzorowanie i współpraca z właściwymi służbami w zakresie utrzymania terenów zielonych;
 22. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru i transportu odpadów z terenu gminy;
 23. opracowywanie zezwoleń na transport nieczystości ciekłych;
 24. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla Spółek Wodnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach inicjatyw lokalnych;
 25. nadzór nad inwestycjami wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świeszyno oraz w uchwałach budżetowych.
 26. prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo wodne, dotyczących zmiany stanu wody na gruncie,
 27. prowadzenie spraw związanych z ustawą o odpadach, dotyczących nakazu usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,
 28. prowadzenie spraw związanych z ustawą o ochronie zwierząt, dotyczących znęcania się nad zwierzętami,
 29. wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną,
 30. prowadzenie spraw dotyczących łowiectwa i opiniowanie rocznych planów łowieckich,
 31. szacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi,
 32. współpraca z jednostkami pracującymi na rzecz rolnictwa,
 33. wydawanie zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii.