Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

eBOK podatki

Imieniny: Kacpra, Justyny i Łucji
wtorek, 26 Wrzesień 2023

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Program "DOBRY START" 300 dla ucznia

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczęcie roku szkolnego do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dziecka lub osoby uczącej się legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności do 24. roku życia  wysokości 300 zł.

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeszynie Niedalino 29A. Wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub faktyczny opiekun dziecka, w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Zgodnie z zapisami ww. rozporządzeniu, wnioski o świadczenie dobry start będzie można składać drogą elektroniczną (bankowość elektroniczna oraz ministerialny portal Emp@tia) od 1 lipca 2018r., a drogą papierową od 1 sierpnia 2018r.

Wnioski należy złożyć do 30 listopada 2018r.

W przypadku wniosków złożonych w m-cu lipcu i sierpniu 2018r., świadczenie wypłacone zostanie nie później niż do 30 września 2018r. Wnioski złożone w okresie od 1 września 2018r. do dnia 30 listopada 2018r. wypłacone zostaną w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia przedmiotowego wniosku.

Zgodnie z przepisami w przypadku przyznania świadczenia nie ma konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej, obowiązek ten powstaje w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w przypadku nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego, na dziecko lub osoba uczącą się umieszczoną w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

 

Wszelkie sprawy dotyczące programu "Dobry Start" będą obsługiwane pod adresem e-mail: dobrystart@swieszyno.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeszynie z siedzibą w Niedalinie 29A, adres e-mail: gops@swieszyno.pl, tel. 94 318 35 23  

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c), art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z Ustawą z  dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 7, art. 187a w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu „Dobry start” par. 10 ust. 4) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (obsługa świadczenia „Dobry start”).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji w/w celu.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych:

- adres korespondencyjny:   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

                                               Niedalino 29A, 76-024 Świeszyno

 

- adres e-mail:                       gops@swieszyno.pl

Podane przez Panią/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres wynikający
z przepisów prawa i wewnętrznych regulacji Administratora.

W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom ani do państw trzecich.

W trakcie przetwarzania podanych przez Panią / Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.