Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

eBOK podatki

Imieniny: Ferdynanda, Jana i Feliksa
wtorek, 30 Maj 2023

BIP

Herb Świeszyno

 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Pomoc społeczna

I. POMOC SPOŁECZNA:

 

1. Komu pomagamy:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeszynie Niedalino Nr 29A udziela pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1508 z późn. zm.).

 

O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej tj.:

 1. Podstawowy warunek dla wszystkich zasiłków - trudna sytuacja życiowa związana w szczególności z: sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą, przemocą w rodzinie, ochroną ofiar handlu ludźmi, ochroną macierzyństwa, problemami rodzin niepełnych i wielodzietnych, trudnościami w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, problemami w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, chorobą alkoholową lub narkomanią, zdarzeniem losowym, klęską żywiołową lub ekologiczną, lub innymi okolicznościami uzasadniającymi udzielenie pomocy społecznej.
 2. Drugi warunek - trudna sytuacja finansowa tzn. miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się pomoc nie może być wyższy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (tzw. kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1)

 

Należy pamiętać, że oba wymienione warunki muszą być spełnione jednocześnie.

 

Obecnie obowiązujące kryteria dochodowe od 1 października 2018 r. wynoszą:
 

 • 701,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej
 • 528,00 zł na osobę w rodzinie

 

UWAGA:

Pomoc udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego złożony na piśmie do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Decyzja podejmowana jest po skompletowaniu niezbędnych dokumentów i przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. Pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę w jej mieszkaniu, bada sytuację i na tej podstawie planuje pomoc. Efektem tego nie musi być przyznanie zasiłku pieniężnego, albowiem pracownik socjalny w ramach pracy socjalnej może wskazać inne możliwości, sposoby rozwiązania trudnej sytuacji. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.

 

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane: 

 1. Do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.
 2. Niezwłocznie  poinformować o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.

 

 

Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności:
 

 • odmowa zawarcia  kontraktu socjalnego lub niedotrzymanie jego postanowień,
 • nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub wykonywania prac społecznie użytecznych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną, - marnotrawienie przyznanych świadczeń,
 • marnotrawienie przyznanych świadczeń, będą stanowić podstawę do: odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przyznania pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.

będą stanowić podstawę do: odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przyznania pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.

 

UWAGA:
W razie wystąpienia dysproporcji między wysokością dochodu udokumentowaną przez Ciebie i Twoją rodzinę, a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, osoba upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych może odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

 

 

2. Formy pomocy:

*Świadczenia pieniężne:

Świadczeniami pieniężnymi wypłacanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeszynie Niedalino Nr 29A są:

 

 1. Zasiłek celowy

Pomoc w formie zasiłków celowych przeznaczona jest głównie na zakup żywności, opału, opłaty za energię. W przypadku stwierdzenia marnotrawstwa przyznanych świadczeń pomoc jest ograniczana lub odmawiana. Z uwagi na dobro osób będących na utrzymaniu osoby ubiegającej się o pomoc finansową w przypadku marnotrawstwa przyznawana jest pomoc w formie niepieniężnej, np. możliwość pobierania artykułów spożywczych i chemicznych ze sklepu do kwoty przyznanego świadczenia.

 

 1. Specjalny zasiłek celowy

Zasiłek ten przysługuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy dochód osoby/ rodziny przekracza kryterium dochodowe określone w ustawie. Zasiłek ten przyznawany jest
w szczególnych okolicznościach np. pożar, klęska żywiołowa lub nagłe pogorszenie zdrowia (choroba przewlekła). 

 

 1. Zasiłek okresowy
  Pomoc w formie zasiłków okresowych przysługuje ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, itd., w przypadku, gdy dochód osoby/ rodziny jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie.

 

 1. Zasiłek stały

O zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – legitymującej się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest kwota 701,00 zł, natomiast kryterium dochodowym dla osoby w rodzinie jest kwota 528,00 zł. Maksymalna wysokość zasiłku stałego wynosi 645,00 zł.

 

*Świadczenia niepieniężne:

Świadczeniami niepieniężnymi realizowanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Świeszynie Niedalino Nr 29A są:

 

 1. Praca socjalna
  Praca socjalna udzielana jest osobom/rodzinom bez względu na posiadany dochód na rzecz poprawy ich funkcjonowania w środowisku lokalnym, może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. Udzielana jest również osobom/rodzinom nie korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej.
  Kontrakt socjalny zawierany jest z osobą/rodziną. Określa on zasady współdziałania tych osób z OPS. Odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub niedotrzymywanie jego postanowień mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

 1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne
  GOPS opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z zasiłku stałego, które nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

 

 1. Pomoc rzeczowa
  GOPS udziela pomocy rzeczowej wg zgłaszanych potrzeb mieszkańców gminy Świeszyno. Organizowane są zbiórki m.in. odzieży, mebli, sprzętów domowych itp.

 

 1. Sprawienie pogrzebu
  W przypadku gdy zmarły nie posiadał uprawnień do zasiłku pogrzebowego, a rodzina nie jest
  w stanie zorganizować pogrzebu lub jest brak rodziny, sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego.

 

 1. Schronienie
  GOPS udziela pomocy osobom bezdomnym w postaci zapewnienia schronienie w schronisku lub noclegowni. Możliwa jest forma pomocy w postaci przyznania zasiłku celowego z przeznaczeniem na opłacenie pobytu w ośrodku.

 

 1. Dożywianie dzieci w szkołach
  Zgodnie z ustawą GOPS zapewnia gorący posiłek osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić. Od kilku lat Ośrodek realizuje program dożywiania dzieci w szkołach wg Programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

 

 1. Niezbędne ubranie
  Przyznanie niezbędnego ubrania następuje poprzez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku. GOPS pozyskuje używaną odzież i obuwie od mieszkańców i przekazuje potrzebującym.

 

 1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze
  Udzielane są w GOPS dla dzieci z zaburzeniami rozwoju (głównie autyzm i ADHD). Do świadczenia niniejszych usług wymagane jest skierowanie od lekarza psychiatry.

 

 1. Kierowanie do DPS
  Osoby, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, a rodzina i gmina nie jest w stanie zapewnić opieki kierowane są do Domów Pomocy Społecznej.
  Pobyt w DPS jest odpłatny w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Opłaty za pobyt w DPS ponoszą: mieszkaniec domu – do wysokości 70 % swojego dochodu, małżonek, zstępni, wstępni (gdy dochód tych osób przekracza 300 % kryterium ustawowego).
  Za pobyt w DPS opłaty wnoszą w kolejności: mieszkaniec domu, małżonek, zstępni przed wstępnymi, gmina, z której osoba została skierowana do DPS.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Niedalinie 29A 76 – 024 Świeszyno, adres e-mail: gops@swieszyno.pl, tel. 94 318 35 23

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z: Ustawą z dnia  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 100 ust. 2 i art. 107 ust. 6), Ustawą z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (art. 86 ust. 2), Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (art. 54).

w celu postępowania w sprawie realizacji zadań wynikających z w/w ustaw.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w celu.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeszynie Niedalino Nr 29A:

 

- adres korespondencyjny:   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

                                               Niedalino 29A

                                               76-024 Świeszyno

 

- adres e-mail:                       gops@swieszyno.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: od zebrania do czasu wskazanego w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, tj. od 5 do 50 lat.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania i niepodlegania profilowaniu.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane, między innymi następującym grupom odbiorców danych:

administracja publiczna, policja, sądy, prokuratury, ZUS,KRUS, komornicy sądowi, urzędy skarbowe, zakłady karne, podmioty prowadzące rachunki płatnicze, banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, pracodawcy, PUP, NFZ  oraz operator pocztowy, podmiot realizujący obsługę kasową, podmioty realizujące dożywianie dla dzieci i dorosłych, firma realizująca kredytowane przejazdy pociągiem, podmiot realizujący specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Decyzje związane z przetwarzaniem danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.