Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

eBOK podatki

Imieniny: Ferdynanda, Jana i Feliksa
wtorek, 30 Maj 2023

BIP

Herb Świeszyno

 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Fundusz Sołecki

INFORMACJA O FUNDUSZU SOŁECKIM

 

Z dniem 20 marca 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy, Rada Gminy ma możliwość wyodrębnić środki z przeznaczeniem na fundusz sołecki.

Fundusz sołecki nie jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, w związku z czym przedsięwzięcia finansowane z tych środków ujęte są w budżecie gminy i realizowane są przez Wójta Gminy jak pozostałe zadania budżetu.

Środki funduszu przeznaczone być mogą na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców sołectw, a jednocześnie zgodne są ze strategią rozwoju gminy.

1. Na co można przeznaczyć środki funduszu sołeckiego?

Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców danego sołectwa, a także usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Jeśli mieszkańcy danego sołectwa uznają, że warto np.:

 • zbudować lub wyremontować plac zabaw dla dzieci,
 • zbudować lub wyremontować miejsce spotkań mieszkańców,
 • promować miejscowość organizując lokalne imprezy,
 • naprawiać chodniki,
 • wyposażyć świetlicę wiejską,
 • zadbać o porządek (np. postawić dodatkowe kosze naśmieci),
 • posadzić drzewa lub krzewy,
 • wyremontować wiatę przystankową.

To właśnie na ten cel mogą przeznaczyć te pieniądze. Jeżeli mieszkańcy sołectwa zdecydują, to mogą wspomóc wykonanie konkretnych zadań – w tym poprzez własną pracę społeczną.

2. Warunek przyznania środków z funduszu sołeckiego.

Warunkiem przyznania w danym roku środków z funduszu jest złożenie do wójta przez sołectwo wniosku. W tym celu należy zwołać zebranie wiejskie, na którym zostanie uchwalony wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien wskazywać przedsięwzięcia przewidywane do realizacji na terenie sołectwa w ramach środków, jakie będą określone na to sołectwo.

Wniosek powinien również zawierać oszacowanie kosztów przedsięwzięć oraz uzasadnienie, które jest obowiązkowym elementem wniosku. Należy pamiętać, aby wysokość kosztów wskazanych we wniosku nie była wyższa niż ta, która została określona dla danego sołectwa. Informacja o wysokości przysługujących na sołectwo środków zostanie przekazana przez wójta każdemu sołtysowi do dnia 31 lipca br.

Uchwalony wniosek musi zostać złożony do wójta przez sołtysa w terminie do 30 września  roku kalendarzowego. Należy go bowiem uwzględnić w projekcie budżetu gminy na rok następny. Wniosek może być przez wójta odrzucony gdy nie spełnia warunków formalnych, w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania. Poinformowany o tym sołtys może, również w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania tej informacji, podtrzymać go kierując do rady gminy za pośrednictwem wójta. Rada gminy rozpatruje podtrzymany wniosek w terminie trzydziestu dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie rady w tej sprawie jest dla wójta wiążące. Rada gminy uchwalając budżet odrzuca wnioski sołectw, w przypadku gdy zamierzone zadania nie są zadaniami własnymi gminy, nie służą poprawie warunków życia mieszkańców i nie są zgodnie ze strategią rozwoju gminy.

Wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo zależy od liczby jego stałych mieszkańców oraz od wskaźnika dochodów bieżących gminy na jednego mieszkańca w gminie.

Część wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego refunduje gminom w formie dotacji budżet państwa. Refundacja następuje w roku następnym po roku budżetowym.

W zależności od dochodów bieżących na jednego mieszkańca w gminie, zwrot poniesionych wydatków wynosić może 20%, 30% lub 40% - proporcjonalnie od maksymalnego limitu wydatków z budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy o funduszu sołeckim.

Środkami funduszu sołeckiego dysponuje wójt, jednak od aktywności mieszkańców, sołtysa i radnych, zależy, kiedy urząd uruchomi pieniądze i zakupi towary i usługi ujęte w przyjętym wniosku.

3. Pieniędzy tych nie można wydawać w następnym roku. Sołtys sam nie będzie wydawał pieniędzy – tą sprawą będzie się musiał zająć urząd gminy.

Ustawa o funduszu sołeckim przewiduje, że w trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.

4. Ostateczny termin złożenia wniosku to 30 września.

Linki:

1. Ustawa o funduszu sołeckim

2. Uchwała Rady

3. Wzory dokumentów