Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

eBOK podatki

Imieniny: Kacpra, Justyny i Łucji
wtorek, 26 Wrzesień 2023

BIP

Herb Świeszyno

 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe

 

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.) dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Warunki jakie należy spełnić aby uzyskać dodatek mieszkaniowy:

Dochód gospodarstwa domowego:

 • 175% kwoty najniższej emerytury - dla osoby mieszkającej samotnie (gospodarstwo jednoosobowe)
 • 125% kwoty najniższej emerytury - dla rodziny, w której są najmniej dwie osoby (gospodarstwo wieloosobowe)

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek  na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów ich uzyskania przychodu.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego.

Muszą to być dochody brutto z 3 ostatnich miesięcy sprzed daty złożenia wniosku.

Powierzchnia zajmowanego lokalu

Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż:

 • 30%
 • 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu nie może przekraczać dla:

 • 1 osoby- 35m2 (+30% tj. 45,50 m2)
 • 2 osób- 40 m2 (+30% tj. 52 m2)
 • 3 osób- 45 m2 (+30% tj. 58,50 m2)
 • 4 osób- 55 m2 (+30% tj. 71,50 m2)
 • 5 osób- 65 m2 (+30% tj. 84,50 m2)
 • 6 osób- 70 m2 (+30% tj. 91 m2)
 • a na każdą następną osobę zwiększa się o 5 m2
 • normatywna powierzchnia powiększa się o 15 m2 jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wypełniony wniosek,
 • deklaracja o wysokości wszystkich dochodów z gospodarstwa domowego z trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku- zaświadczenie o dochodach. Dochód- wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe.
 • w przypadku właściciela domu jednorodzinnego do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku, a także rachunki dotyczące wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania (energia cieplna, woda, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych);
 • rachunek za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy (w przypadku gdy lokal nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym);
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenie od lekarza prowadzącego w przypadku gdy w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli jej niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w osobnym pokoju;
 • inne niezbędne dokumenty, jeśli Organ właściwy tego zażąda.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Niedalinie 29A 76-024 Świeszyno, adres e-mail: gops@swieszyno.pl, tel. 94 318 35 23

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z Ustawą z dnia  21 czerwca 2001 roku
o dodatkach mieszkaniowych (art. 7 ust. 3, 4, 15, art. 8, art. 9).

w celu postępowania w sprawie realizacji zadań wynikających z w/w ustawy.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w celu.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeszynie Niedalino Nr 29A:

 

- adres korespondencyjny:   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

                                               Niedalino 29A

                                               76-024 Świeszyno

 

- adres e-mail:                                   gops@swieszyno.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: od zebrania do czasu wskazanego w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, tj. do 5 lat.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania i niepodlegania profilowaniu.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane, między innymi następującym grupom odbiorców danych:

administracja publiczna, zarządcy budynków mieszkalnych wg właściwości, sądy, prokuratury, Policja, podmioty prowadzące rachunki płatnicze, banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz operator pocztowy, podmiot realizujący obsługę kasową.

Decyzje związane z przetwarzaniem danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.