Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

eBOK podatki

Imieniny: Kacpra, Justyny i Łucji
wtorek, 26 Wrzesień 2023

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Dodatek energetyczny

Dodatki energetyczne

Od 1 stycznia 2014 r. ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984), wprowadzono prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Osoby, które otrzymują  dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. Przyznawaniem dodatków energetycznych zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeszynie Niedalino 29A. Idea dodatków energetycznych polega na częściowym pokryciu ze środków publicznych, kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną przez tzw. odbiorców wrażliwych.

Zasady i tryb przyznawania, a także wypłacania dodatków energetycznych reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to, zgodnie z ustawą, osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późniejszymi zmianami), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Jaka jest wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego?

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r. (M.P. z 2015r., poz. 377) w sprawie wysokość dodatku energetycznego obowiązującego od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r.

- wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego obowiązująca od 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. dla gospodarstwa domowego :

1.  prowadzonego przez osobę samotną -                  11,09 zł / miesiąc;

2. składającego się z 2 do 4 osób –                            15,40 zł / miesiąc;

3. składającego się z co najmniej 5 osób -                 18,48 zł / miesiąc.

Jakie warunki należy spełniać aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny?

Aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny należy:

·      złożyć wniosek,

·      mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,

·      być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,

·      zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

 

 Gdzie można złożyć wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego?

            Mieszkańcy Gminy Świeszyno wnioski o przyznanie dodatku energetycznego mogą składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Świeszynie Niedalino 29A w godzinach od 7:00 do 15:00.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Niedalinie 76-024 Świeszyno, adres e-mail: gops@swieszyno.pl, tel. 94 318 35 23

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z: Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (art. 3 pkt 13c, art. 5d) i Ustawą z dnia  21 czerwca 2001 roku
o dodatkach mieszkaniowych (art. 9)

w celu postępowania w sprawie realizacji zadań wynikających z w/w ustaw.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w celu.

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koszalinie:

 

- adres korespondencyjny: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

                                             Niedalino 29A

                                             76-024 Świeszyno

 

- adres e-mail:                    gops@swieszyno.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: od zebrania do czasu wskazanego w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, tj. do 5 lat.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania i niepodlegania profilowaniu.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane, między innymi następującym grupom odbiorców danych:

administracja publiczna, sądy, prokuratury, Policja,  podmioty prowadzące rachunki płatnicze, banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz operator pocztowy,  podmiot realizujący obsługę kasową.

Decyzje związane z przetwarzaniem danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

 

W załączeniu wniosek o przyznanie dodatku energetycznego