Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Joanny, Marii i Zuzanny
czwartek, 24 Maj 2018

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Dodatek energetyczny

Dodatki energetyczne

Od 1 stycznia 2014 r. ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984), wprowadzono prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Osoby, które otrzymują  dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. Przyznawaniem dodatków energetycznych zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeszynie Niedalino 29A. Idea dodatków energetycznych polega na częściowym pokryciu ze środków publicznych, kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną przez tzw. odbiorców wrażliwych.

Zasady i tryb przyznawania, a także wypłacania dodatków energetycznych reguluje ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to, zgodnie z ustawą, osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późniejszymi zmianami), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Jaka jest wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego?

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r. (M.P. z 2015r., poz. 377) w sprawie wysokość dodatku energetycznego obowiązującego od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r.

- wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego obowiązująca od 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. dla gospodarstwa domowego :

1.  prowadzonego przez osobę samotną -                  11,09 zł / miesiąc;

2. składającego się z 2 do 4 osób –                            15,40 zł / miesiąc;

3. składającego się z co najmniej 5 osób -                 18,48 zł / miesiąc.

Jakie warunki należy spełniać aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny?

Aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny należy:

·      złożyć wniosek,

·      mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,

·      być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,

·      zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

 

 Gdzie można złożyć wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego?

            Mieszkańcy Gminy Świeszyno wnioski o przyznanie dodatku energetycznego mogą składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Świeszynie Niedalino 29A w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

W załączeniu wniosek o przyznanie dodatku energetycznego