Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Emila, Heleny i Wiesława
wtorek, 22 Maj 2018

BIP

Herb Świeszyno

 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Świadczenia rodzinne

ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA

W SPARWIE PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 

Osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne składając wniosek o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, specjalny zasiłek opiekuńczy dołączają następujące dokumenty:

 • uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie,
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka,
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanych lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,
 • zaświadczenie szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia,
 • zaświadczenie szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu podlegającego opodatkowaniu od osób fizycznych;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 • oświadczenie członka rodziny o dochodach nieopodatkowanych
 • informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,
 • kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się,
 • kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przybywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie,
 • kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.

Świadczenia rodzinne przysługują:

 • obywatelom polskim,
 • cudzoziemcom posiadającym obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadającym status uchodźcy lub zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli zamieszkują łącznie z członkami rodzin na terytorium RP.

 

Świadczeniami rodzinnymi są:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenia pielęgnacyjne.
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

 

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 • urodzenia dziecka,
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • samotnego wychowywania dziecka,
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 • rozpoczęcie roku szkolnego,
 • podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

 

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • osobie uczącej się.

 

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia,
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Zasiłek nie przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone zaświadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy osobie samotnie wychowującej dziecko nie zasądzono świadczenia alimentacyjnego ponieważ:

 • drugi z rodziców nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

 

Kryteria dochodowe:

Prawo do wszystkich świadczeń rodzinnych (z wyjątkiem zasiłku pielęgnacyjnego) ustala się na podstawie dochodu rodziny uzyskanego w roku poprzedzającym okres zasiłkowy. Okres zasiłkowy oznacza to okres od dnia 01 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego.

Od 01 listopada 2015r. kryterium ustawowe uprawniające do korzystania ze świadczeń rodzinnych wynosi 674,00 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub 764,00 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

 

WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018 PRZYJMOWANE BĘDĄ OD 1 SIERPNIA 2017 roku.

 

Do pobrania: