Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Albiny, Sebastiana i Zdzisławy
niedziela, 16 Grudzień 2018

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

XLV sesja Rady Gminy Świeszyno

Przedstawiamy porządek obrad XLV sesji Rady Gminy Świeszyno w dniu 25 stycznia  2018 r. w Multimedialnym Centrum Kultury  e-Eureka BP w Świeszynie o godz. 1000      

1.   Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady o godz. 1000.

2.   Stwierdzenie quorum.

3.   Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z   XLIV  sesji Rady Gminy.

5.   Informacja Przewodniczącego o pracach Rady w okresie między sesjami.

6.   Sprawozdanie Wójta z działania w okresie między sesjami.

7.   Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał podjętych na XLIV  sesji.

8.   Informacja Skarbnika Gminy o realizacji budżetu.

9.   Sprawozdanie z pracy Komisji Rady Gminy.

10.  Wystąpienia obywatelskie.

11.  Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za  rok 2017.

12.  Plan działań promocji gminy  oraz działania MCK e-Eureka BP na 2018 r.

13.  Utrzymanie dróg i przystanków w okresie zimowym.

14.  Rozpatrzenie projektów uchwal i podjęcie uchwał:

1)    Nr XLV/255/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2018-2023;

2)    Nr XLV/256/18 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Świeszyno;

3)    Nr XLV/257/18 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 r.;

4)    Nr XLV/258/18 w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych;

5)    Nr XLV/259/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na inwestycję w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 3523Z na odcinku DK6-Laski Koszalińskie - Dunowo;

6)    Nr XLV/260/18 w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koszalińskiemu na inwestycję w zakresie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3530Z Niekłonice-Konikowo”.

7)    Nr XLV/261/18 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świeszyno.

8)    Nr XLV/262/18 w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świeszyno do roku 2020.

15.  Zapytania i interpelacje  radnych i sołtysów.

16.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i sołtysów.                                                    

17.   Wnioski i oświadczenia radnych.

18.   Sprawy organizacyjne.

19.   Zamknięcie obrad.