Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Bartłomieja, Jerzego i Michaliny
sobota, 24 Sierpień 2019

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Konkurs na realizację zadania publicznego

Wójt Gminy Świeszyno ogłasza otwarty konkurs na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 

I.              Rodzaj zadania oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

 

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji.

 

Nazwa zadania konkursowego

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego
w formie opiekuńczej z elementami socjoterapii

Forma realizacji zadania

Powierzenie.

Opis zadania wraz z kryteriami merytorycznymi

 

Celem realizacji zadania jest wspieranie rodzin
w procesie opieki i wychowania dzieci i młodzieży poprzez:
 • zwiększenie dostępności do pomocy
   psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i
   młodzieży  z rodzin z problemem alkoholowym,
   zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym;
 • przeciwdziałanie dysfunkcyjnym i ryzykownym
   zachowaniom dzieci i młodzieży;
 • oddziaływanie prorozwojowe - rozwijanie
   zainteresowań jako alternatywa dla zachowań
   ryzykownych;
 • ograniczenie występowania zachowań
    problemowych dzieci i młodzieży;
 • zmniejszenie skali deficytów rozwojowych dzieci;
 • ograniczenie skali dysfunkcji rodzinnych;
 • ograniczenie skali negatywnych zachowań dzieci
   i młodzieży;
 • promowanie zdrowego stylu życia;
 • zwiększenie poczucia własnej wartości.

 

Adresatami zadania są dzieci i młodzież
w przedziale wiekowym 6-18 lat, a także ich rodzice/opiekunowie z terenu gminy Świeszyno
.

 

Oczekiwania:
 • prowadzenie w placówce wsparcia dziennego
  zajęć opiekuńczo-wychowawczych;
 • pomoc w nauce;
 • organizacja czasu wolnego poprzez zajęcia
   ruchowe oraz organizację zajęć rozwijających
   zainteresowania (zapewnienie materiałów do
   prowadzenia zajęć) w formie aktywizującej;

 • zapewnienie dzieciom opieki i wychowania;

 • pomoc w sytuacjach problemowych
   i kryzysowych: szkolnych, rodzinnych,
   rówieśniczych  i osobistych;
 • rozwijanie zainteresowań alternatywnych dla
   zachowań ryzykownych mające na celu
   przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
 • wsparcie i poradnictwo dla rodziców i opiekunów;
 • współpraca z rodzicami lub opiekunami dziecka, placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi.

Szczególne wymogi dotyczące realizacji zadania:

 • placówka musi być prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z  2018 r. poz. 998 z późn. zm);

• podmiot zapewni kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zgodne z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm);
•  w placówce zajęcia winny być prowadzone:

   od 1 kwietnia 2019 r do 31 grudnia 2019 r
we wszystkie dni robocze;
 • placówka zobowiązana jest w szczególności do zapewnienia miejsc dla dzieci i młodzieży wskazanych przez pracowników socjalnych lub asystentów rodziny z  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Świeszynie;

• placówka zobowiązana jest zapewnić:

- pracę z dzieckiem w oparciu o indywidualny plan wsparcia z uwzględnieniem diagnozy, potencjału, predyspozycji i potrzeb dziecka oraz jego rodziny,

- stała współpraca z instytucjami z punktu widzenia wsparcia dziecka i rodziny,
 • podmiot realizujący zadanie powinien nawiązać kontakt ze wszystkimi placówkami oświatowymi;

 •  podmiot zapewni jeden posiłek dziennie, dostosowany do pory dnia  i czasu przebywania dzieci i młodzieży w placówce;
 • pobyt dziecka w placówce jest nieodpłatny;
 • liczba dzieci, które mogą jednocześnie przebywać na terenie placówki musi uwzględniać możliwość bezpiecznego i komfortowego prowadzenia zajęć. Pod opieką jednego wychowawcy, w tym samym czasie nie może przebywać więcej niż 15 podopiecznych;
 • podmiot realizujący ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników zajęć, zarówno na terenie placówki jak i podczas zajęć realizowanych poza placówką  w tym wyjazdowych związanych z realizacją zadania;

 • podmiot realizujący zadanie ma obowiązek zapewnić materiały potrzebne do prowadzenia zajęć;
 • kosztorys realizacji zadania musi być czytelny.

W jednej pozycji kosztorysu przewidziany nie więcej niż jeden rodzaj kosztu. Obligatoryjnie wymagane jest sporządzenie kosztorysu realizacji zadania dla każdego roku realizacji oddzielnie oraz zbiorczo na wszystkie lata;

 • podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest zapewnić zewnętrzną tablicę informującą o realizowanym zadaniu, godzinach otwarcia i finansowaniu zadania ze środków Gminy Świeszyno.

Środki przeznaczone na

realizację zadania

Planowane środki finansowe na realizację zadania w roku 2019 wynoszą 49 000,00 złotych

Termin realizacji zadania:

od 1 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

 

Miejsce realizacji zadania: 

W lokalu stanowiącym własność gminy:

 Konikowo Nr 47 B (świetlica wiejska)

 w wymiarze 4 godzin dziennie

 (w godz. od 14:00 do 18:00).

W okresie ferii letnich (od 24.06.2019 do 30.08.2019) w godzinach od 10:00 do 14:00.

Przedmiotowy lokal zostanie bezpłatnie użyczony

podmiotowi, któremu zostanie zlecona realizacja zadania.

 

    W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć 1 ofertę.

 

II.            Zasady przyznawania dotacji

 

1.    Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2.    O przyznanie finansowania w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako oferenci).

3.    W przypadku współpracy oferenta przy realizacji zadania publicznego z jednostką organizacyjną Gminy Świeszyno, informacje o sposobie zaangażowania tego podmiotu w realizację zadania należy przedstawić w formularzu ofertowym. 

4.    Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrywaniu pod względem merytorycznym. 

5.    Wyniki otwartego konkursu ofert nie podlegają trybowi odwoławczemu.

 

III.           Termin i warunki realizacji zadania

1.    Zadanie będzie realizowane od dnia 1 kwietnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

2.    Zadanie objęte wsparciem winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

3.    Oferent może wydatkować przyznane środki od dnia podpisania umowy nie później niż do 31 grudnia 2019 roku w terminach określonych w umowie.

4.    Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będą uregulowane w umowie zawartej pomiędzy Gminą Świeszyno, a oferentem.

5.    Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku realizowania zadania wspólnie - oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania.

6.    Nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

7.    Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

8.    Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca kieruje się zasadą równości, w szczególności dba o równe traktowanie wszystkich uczestników zadania publicznego.

 

IV.          Termin i zasady składania ofert

 

1.    Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 1 marca 2019 roku do godz. 14:50 w sekretariacie Urzędu Gminy w Świeszynie, Świeszyno
Nr 71.

2.    O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty, a w przypadku złożenia przesyłką pocztową – data wpływu do Urzędu.

          Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty na druku zgodnym
          z obowiązującymi przepisami – Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu
          do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów
          ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz
          wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).

3.    Obligatoryjnie należy złożyć:

1)    w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;

2)    w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów);

3)    kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy    z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

4)    listy osób realizujących zadanie wraz ze wskazaniem funkcji jakie będą pełniły przy realizacji zadania.

Poza załącznikami wymienionymi powyżej oferent może dołączyć rekomendacje i opinie oraz dokumenty świadczące o posiadanym doświadczeniu w realizacji przedmiotowego zadania.

5.    Bez rozpatrzenia pozostaną oferty złożone po terminie, sporządzone wadliwie – niezgodnie z ogłoszeniem i szczegółowymi warunkami konkursu, nieczytelne.

6.    Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej opisem:

„Konkurs na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej z elementami socjoterapii ” oraz nazwą i adresem oferenta.

 

V.           Tryb i kryteria stosowane przy wyborze

1.    Wszystkie oferty będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową, powołaną przez Wójta Gminy Świeszyno.

2.    Złożone w konkursie oferty nie podlegają uzupełnieniu w części merytorycznej, dopuszcza się uzupełnienia formalne.

3.    Ocena pod względem formalnym dotyczy: terminu złożenia oferty, prawidłowości  druku na jakim została złożona, kompletności oferty.

4.    Ocena pod względem merytorycznym dokonywana jest przez Komisję na podstawie następujących kryteriów:

a)    proponowana jakość wykonania zadania( spójność, realność, szczegółowość  opisu działań, atrakcyjność form realizacji zadania)  – 0-30 pkt;

b)    możliwość realizacji zadania publicznego ( zgodność oferty z rodzajem zadania oraz działalnością statutową, doświadczenie w realizacji zadania) – 0-20 pkt;

c)    kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego ( adekwatność i  realność wysokości przyjętych w kalkulacji stawek) – 0-30 pkt;

d)    kwalifikacje osób, przy udziale których podmioty uprawnione będą realizować zadanie publiczne – 0-20 pkt;

5.    Komisja Konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI.          Termin dokonania wyboru oferty

1.    Wyboru ofert Wójt Gminy Świeszyno dokona niezwłocznie po przedstawieniu opinii przez Komisję Konkursową.

2.    Ogłoszenie o wynikach konkursu zostanie opublikowane:

  • na stronach internetowych:

    http://ug.swieszyno.ibip.pl   oraz   www.swieszyno.pl

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świeszynie.

3.    Oferent zobowiązany jest w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia o przyznaniu dotacji, przesłać informację o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji wraz z podaniem terminu przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego, w tym:

1)    zaktualizowanego opisu poszczególnych działań, harmonogramu i kalkulacji przewidywanych kosztów, stanowiących załączniki do umowy, potwierdzenia aktualności danych oferenta zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy,

2)    oświadczenia Zleceniobiorcy dotyczącego podatku VAT (czynny/zwolniony/nie jest podatnikiem podatku VAT).

 

 

VII.         Informacja o zrealizowanych przez Gminę Świeszyno w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Rodzaj zadania

2017

2018

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego               w formie opiekuńczej i specjalistycznej

brak

43 000,00 złotych

 

 

 

    

 

VIII.       Pozostałe informacje

 

1.    Wójt Gminy Świeszyno zastrzega sobie prawo do odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

2.    Dotowany podmiot, zobowiązany będzie do:

a)    wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania;

b)    dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy w Świeszynie oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

3.    Kontrola, o której mowa wyżej nie ogranicza prawa Gminy Świeszyno do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

4.    Informacji w sprawie konkursu udziela Referent ds. promocji, turystyki i kultury fizycznej w Urzędzie Gminy Świeszyno – tel. 94 31 60 134, m.babinska@swieszyno.pl

5.    Wzór oferty, sprawozdania z realizacji zadania publicznego, oświadczenia dot. podatku VAT dostępne są w Urzędzie Gminy Świeszyno 71 (pok. Nr 10), http://ug.swieszyno.ibip.pl w  zakładce „Ogłoszenia Urzędu Gminy”.